I Hate EgoBut I

I Hate Ego
But I Love Her…
I Hate Liers…
But I Love Her….
I Hate Love..
But I Love Her….
I Hate My Life..
But I Love Her….
I Hate Myself…
But I Love Her…..
I Hate Her…
But Still The Answer Is
Damn Same I Love Her….
How Can I Hate Her.

SMS WhatsApp