Brahma System installerVishnu System

Brahma: System installer
Vishnu: System operator
Shiva: System programmer
Narad: Data Transmitter

SMS WhatsApp