Lalu Me udya sakalich

Lalu: Me udya sakalich tula phone karato, kahi harkat nahi na? Kalu: Ajibat nahi, fakta parava parat manus kar.

SMS WhatsApp