Judge Eka ratritun 6

Judge: Eka ratritun 6 chorya kelyas. Hey kasa jamala? Chor: Kuthahi kaam changla karayacha asel tar mehnat karavi lagate.

SMS WhatsApp