Guruji Balu hey akade

Guruji: Balu hey akade English madhe mhan bara jara, 70, 82, 89, 99. Balu: Shevanti tu, yeti tu, yet nahi, nai ta nai.

SMS WhatsApp