Girlfriend lajat Majhya aaila

Girlfriend lajat: Majhya aaila tu avadalas. Boyfriend: Pun lagna tujhyashi karayacha ahe. Kakunna sang mala visarun ja.

SMS WhatsApp