Ganitache Shikshak Aath chya

Ganitache Shikshak: Aath chya ardhe kiti? Gampu: Sir, me sangato. Ubhe kapale tar teen hotel ani aadave kapale tar shoonya.

SMS WhatsApp