Gampu Tujhe daat padale

Gampu: Tujhe daat padale kase? Jhampu: Baikoni kadak polya kelya. Gampu: Mug sangayacha khanar nahi. Jhampu: Tech kele na.

SMS WhatsApp