Ekada Dinosaur ni Rajnikant

Ekada Dinosaur ni Rajnikant kadun paise usane ghetale an parat dyayche bolat nhavta. Nantar dinosaur kadhich disala nahi.

SMS WhatsApp