Eka takalyacha dokyavar 8

Eka takalyacha dokyavar 8-10 kes ugavatat. To navhyakade jato. Navhi: Hey kapu ki moju? Takala: Colour kar.

SMS WhatsApp