Eka manasachya dokya var

Eka manasachya dokya var don kes asatat. Ekada tey premat padatat pun lagna hou shakat nahi. Karan: Bal vivahala bandi aahe.

SMS WhatsApp