Doctor Tumcha hya tabyatiche

Doctor: Tumcha hya tabyatiche karan mala kalat nahiye. Bahuda daru pyalamule asel. Gampu: Harkat nahi. Daru utarli ki yeto.

SMS WhatsApp