Chintu Mala jaanun ghyayche

Chintu: Mala jaanun ghyayche ahe chote pakshi andyatun kashe nightat. Mintu: Mala janun ghyaycha ahe ki tey aat kashe jaatat

SMS WhatsApp