Banta Majhya natva sathi

Banta: Majhya natva sathi vitamins have aahet. Clerk: Vit A, B C ki D Banta: Kuthalehi, tyala ajun alphabets yet nahi.

SMS WhatsApp