Bandu Jyotishala Dirghayushi honyasathi

Bandu Jyotishala: Dirghayushi honyasathi kaay karayala hava? Jyotishi: Lagna kara. Aahe tech ayushya dirgha vatel.

SMS WhatsApp