Baiko Hypnotism mhanje kaay

Baiko: Hypnotism mhanje kaay? Navara: Kunala hi control karata yene. Patni: Kahitarich kaay, tyala tar lagna mhantat.

SMS WhatsApp