Baba Jar hya parikshet

Baba: Jar hya parikshet tu napaas jhala tar mala Baba mhanyache nahi. Chintu: Baba he unit test aahe, DNA test nahi.

SMS WhatsApp