Veej alyavar kholitil deshastha

Veej alyavar kholitil deshastha ani kokanstha kase olakhal? Deshtha: Ale ale. Kokanstha lagech diva vijhavel.

SMS WhatsApp