Olympic time Manta Sab

Olympic time,Manta: Sab bhaag kyun rahe hain?Banta: Yeh race hai.Winner ko cup milegi.Manta:Toh phir sab log kyun bhaag raha hain?

SMS WhatsApp