Life is too important

Life is too important to be taken seriously. – Oscar Wilde

SMS WhatsApp