Prem sevabhaav aur shanti

Prem, sevabhaav aur shanti
Yahi hai Bhagwan Bhddha ki disha
Is Buddha Jayanti par
karte hai aapki khushhaali ki asha

SMS WhatsApp