Santa Why has the

Santa: Why has the Govt. fixed voting age 18 yrs and marriage age 21 yrs? Banta: Govt. ko pata hai ki desh sambhalna aasan hai lekin biwi sambhalna nahi.

SMS WhatsApp